Warunki użytkowania

Visitors from the United States of America, the United Kingdom and other English speaking countries are requested to use the English version of our website.

Ochrona danych. Treści strony tk moments są przygotowywane centralnie przez thyssenkrupp SA, tak że pracownicy wszystkich przedsiębiorstw koncernu mogą przywoływać te treści. Obchodzenie się z danymi osobowymi odwiedzających stronę jest zgodne z surowymi zaleceniami niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych i dyrektywy 95/46/UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Ochrona Twojej sfery prywatnej podczas korzystania z naszych stron jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego poniżej chętnie udzielamy informacji o pobieraniu danych osobowych.

Anonimowe pobieranie danych. Strony internetowe thyssenkrupp SA z zasady możesz odwiedzać anonimowo, tzn. nie informując nas, kto je odwiedza. Podczas Twoich odwiedzin naszego wystąpienia internetowego nasze serwery internetowe w Niemczech standardowo zapisują adres IP Twojego dostawcy usług internetowych, za pomocą którego masz dostęp do naszego wystąpienia internetowego, wystąpienie internetowe, z którego odwiedzasz nasze wystąpienie internetowe i nasze przywoływane pliki oraz datę Twoich odwiedzin i ogólne informacji Twojej przeglądarki. Dane te są analizowane w postaci anonimowanej tylko do celów statystycznych.

Cookies. Cookies stosujemy tylko po to, aby ułatwić korzystanie z naszych stron. Na pojedynczych stronach mogą być zapisane dane osobowe w cookies po jednoznacznym uprzednim udzieleniu zgody, aby np. nie wpisywać ponownie danych dostępu. Z zasady możesz przywołać wszystkie informacje na naszych stronach internetowych również wtedy, gdy cookies w Twojej przeglądarce zostały dezaktywowane. Jeżeli nie akceptujesz cookies, może to jednak doprowadzić do ograniczeń funkcjonalności naszych ofert.

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy tylko wtedy, gdy z własnej inicjatywy udzielisz nam takich informacji, np. podczas wypełniania formularza kontaktowego lub rejestracji dla spersonalizowanych usług. Na odpowiednich stronach internetowych informujemy o zamierzonym celu stosowania i jeśli to konieczne – prosimy o udzielenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie. Przekazywanie ma miejsce tylko do powiązanych z nami usługodawców, np. w przypadku wysyłania zamówionych informacji pisemnych. Wszyscy usługodawcy są oczywiście zobowiązani do przestrzegania poufności danych i tajności. W przypadku odwiedzin stron internetowych dot. kariery i korzystania z oferowanych tam usług lub wysyłania podania o pracy online, Twoje dane zostaną ewentualnie przekazane także do innych przedsiębiorstw koncernu thyssenkrupp. Nie ma miejsca przekazanie innym osobom trzecim. Przed przekazaniem i przetwarzaniem Twoje dane z zasady są szyfrowane, aby chronić je przed nieupoważnionym dostępem.

Prawa osób zainteresowanych. Oczywiście na żądanie pisemnie udzielamy informacji, czy i jakie Twoje dane osobowe są u nas przechowywane. Twoje prawa dot. korekty, blokady i kasowania, wyraźnie określone w ustawie federalnej o ochronie danych są przestrzegane. Na naszym portalu ubiegających się o pracę lub na określonych innych stronach internetowych, jak np. biuletynu informacyjnego/monitów istnieje ponadto możliwość wglądu do własnych danych, ich ewentualnej korekty lub skasowania. Udzieloną na danej stronie Twoją zgodę na przechowywanie Twoich danych osobowych w każdej chwili możesz odwołać ze skutkiem na przyszłość przez krótkie zawiadomienie.

Pozostałe wskazówki. Jako przedsiębiorstwo globalne thyssenkrupp SA na całym świecie prowadzi szereg wystąpień internetowych. Wszystkie informacje wysłane w dowolnym kraju do jednego z naszych wystąpień internetowych mogą być przekazane elektronicznie do serwera jednego z tych wystąpień w innym kraju. Tam te informacje – poza granicami kraju, w którym zostały zarejestrowane – mogą być wykorzystywane, przechowywane lub przetwarzane. Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ochrony danych tego kraju, w którym prowadzone jest wystąpienie internetowe.

Pytania i uwagi dot. ochrony danych. W razie pytań lub uwag nt. ochrony danych proszę zwrócić się do naszego pełnomocnika koncernu ds. ochrony danych w thyssenkrupp SA, D-45143 Essen lub wysłać e-mail do: datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright 2015 thyssenkrupp SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść włącznie z obrazami i kształt strony internetowej thyssenkrupp SA podlegają ochronie prawa autorskiego i innych ustaw dot. ochrony własności intelektualnej. Rozpowszechnianie lub zmiany treści tych stron włącznie z tak zwanym ramkowaniem lub podobne działania są niedozwolone. Ponadto tych treści nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać lub udostępniać osobom trzecim w celach komercyjnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje udostępnione przez thyssenkrupp SA na tej stronie internetowej zostały zestawione z możliwie największą starannością i są na bieżąco aktualizowane. Mimo najbardziej starannej kontroli nie możemy zagwarantować braku błędów. Dlatego thyssenkrupp SA wyklucza każdą odpowiedzialność lub gwarancję odnośnie do dokładności, kompletności lub aktualności informacji zawartych na tej stronie internetowej. Odnosi się to zwłaszcza do stron internetowych powiązanych za pomocą hiperlinka. Chodzi tu o obce strony internetowe, na treść których nie mamy wpływu. Dlatego thyssenkrupp SA stanowczo wyklucza odpowiedzialność za treść takich stron. Thyssenkrupp SA nie jest także odpowiedzialna za środki ochrony danych operatorów takich stron internetowych.

Thyssenkrupp SA zastrzega sobie prawo do zmian lub uzupełnień przygotowanych informacji lub danych w każdej chwili bez zapowiedzi. O ile nasze strony internetowe zawierają wypowiedzi ukierunkowane na przyszłość, opierają się one na przekonaniach i oszacowaniach managementu firmy thyssenkrupp i podlegają tym samym ryzyku i niepewności. Thyssenkrupp SA nie ma obowiązku aktualizowania takich wypowiedzi ukierunkowanych na przyszłość. Odpowiedzialność za takie wypowiedzi jest stanowczo wykluczona.

ZNAKI FIRMOWE

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie marki podawane na stronach internetowych thyssenkrupp SA są chronione prawem znaków firmowych. To odnosi się zwłaszcza do logo i znaków firm.

PRAWA LICENCJI

Thyssenkrupp AG chce przedstawić się za pomocą innowacyjnej i instruktywnej strony internetowej. Mamy nadzieje, że spełniamy Twoje oczekiwania. Zwracamy jednak przezornie uwagę, że zawarta tam własność intelektualna, włącznie z patentami, markami i prawami autorskimi, jest prawnie chroniona. Ta strona internetowa nie stanowi podstawy udzielania licencji do korzystania z własności intelektualnej przedsiębiorstw koncernu thyssenkrupp. Powielanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i przekazywanie oraz inne używanie bez pisemnej zgody thyssenkrupp SA jest niedozwolone.

I. Konkurs

Warunek uczestnictwa: Do uczestnictwa uprawniony jest każdy pracownik firmy thyssenkrupp. Koniec zgłaszania uczestnictwa: 19.11.2015 r., godz. 24 czasu niemieckiego. Losowanie zwycięzcy odbędzie się po zakończeniu zgłaszania uczestnictwa w konkursie.

1. Uprawnienie do udziału
Do udziału uprawnione są wszystkie osoby fizyczne zatrudnione w tkSA lub w powiązanej spółce w rozumieniu § 15 niem. ustawy o akcjach (AktG). Do uczestnictwa w konkursie jest bezwzględnie wymagane, aby wszystkie dane dot. osoby były prawidłowe. Każdy uczestnik może uczestniczyć tylko we własnym imieniu.

2. Wykluczenie pewnych osób
Do udziału nie są uprawnione osoby fizyczne zatrudnione w tkSA w Corporate Function Communications w departamencie Internal Communications (CO/COM-IC).
Jeżeli uczestnik naruszy te warunki udziału, tkSAG zastrzega sobie prawo do wykluczenia tego uczestnika z konkursu.
Wykluczeni zostaną również uczestnicy, którzy skorzystają z niedozwolonych środków pomocniczych lub w inny sposób zapewnią sobie korzyści wskutek manipulacji. W takich przypadkach tkSA może również później odebrać nagrody lub zażądać ich zwrotu.

3. Przedwczesne zakończenie konkursu
TkSA zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu lub do jego zakończenia w dowolnej chwili bez zapowiedzi. Z tej możliwości tkSA skorzysta zwłaszcza wtedy, gdy nie będzie można zapewnić prawidłowego przeprowadzenia konkursu z przyczyn technicznych (np. wirusy w systemach komputerowych, manipulacje lub błędy sprzętu/oprogramowania) lub prawnych.
Jeżeli takie zakończenie zostałoby spowodowanie zachowaniem jednego uczestnika, tkSA może od tej osoby zażądać rekompensaty za powstałe szkody.

4. Nagroda i zwycięzca
Zwycięzcy zostaną przez tkSA pisemnie zawiadomieni e-mailem. Ogłoszenie zwycięzców następuje bez gwarancji. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się w ciągu czterech (4) tygodni po wysłaniu zawiadomienia o wygranej, roszczenie do nagrody wygasa i wyznaczony zostaje nowy zwycięzca.
TkSA ma prawo do przekazania danych osobowych osobom trzecim, aby umożliwić dostarczenie nagrody.
Na jednego uczestnika może przypadać tylko jedna nagroda, która nie może być alternatywnie wypłacona w gotówce. Roszczenia do nagrody nie można przenieść na osoby trzecie.

5. Odpowiedzialność
Wręczenie nagrody uwalnia tkSA od wszelkich zobowiązań.
TkAG nie odpowiada za braki rzeczowe lub prawne nagród udostępnionych przez kooperanta i / lub za niewypłacalność kooperanta i stąd wynikające następstwa dla przeprowadzenia konkursu lub wręczenia nagrody. Ewentualne roszczenia należy zgłaszać bezpośrednio kooperantowi.

Za braki prawne lub rzeczowe tkSA odpowiada tylko w przypadku premedytacji lub rażącego niedbalstwa.

TkAG nie odpowiada za szkody mogące powstać podczas uczestnictwa w konkursach przez błędy, opóźnienia lub przerwy podczas przekazywania, zakłócenia urządzeń technicznych i serwisu, błędne treści, utratę lub skasowanie danych, wirusy lub w inny sposób.

Ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeżeli szkody zostaną spowodowane przez tkSA (ich organy, pracowników lub osoby wykonujące zobowiązania dłużnika) z premedytacją lub przez rażące niedbalstwo, lub jeżeli chodzi o istotny obowiązek wynikający z umowy.

Nie występuje odpowiedzialność za osoby wykluczone zgodnie z punktem 3.

6. Sprawy pozostałe
Droga prawna jest wykluczona. Niniejsze warunki uczestnictwa i cały stosunek prawny między uczestnikami a tkSA podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków uczestnictwa są lub staną się nieważne, ważność pozostałych warunków uczestnictwa pozostaje nienaruszona. tkSA w każdej chwili może zmienić warunki uczestnictwa bez specjalnego zawiadomienia.
Uzupełniająco obowiązują ogólne warunki użytkowania strony internetowej tkSA. Znajdują się one pod:
https://we-online.thyssenkrupp.com/de/terms_of_use.html.

II. Zgoda w zakresie prawa ochrony danych
Uczestnictwo w konkursie wymaga rejestracji uczestnika z podaniem następujących danych osobowych:
• Imię i nazwisko
• Adres e-mail

TkSA wykorzysta te dane wyłącznie w celu i na czas trwania akcji konkursu i skasuje je kompletnie i na zawsze po jej zakończeniu.

„Agencje Thjnk ag, UDG United Digital Group GmbH i C3 Creative Code and Content GmbH będą wspierać tkSA w przeprowadzeniu konkursu. Agencje te będą mieć przy tym dostęp do danych osobowych, które wykorzystają wyłącznie w celu i na czas trwania akcji konkursu i skasują je kompletnie i na zawsze po jej zakończeniu.

Cała akcja konkursowa odbędzie się zgodnie z dyrektywami w zakresie prawa ochrony danych.

Rejestracja oznacza zgodę uczestnika na wyżej opisane postępowanie (zgoda w zakresie prawa ochrony danych).

Niniejsza zgoda w każdej chwili może być odwołana za pomocą e-maila do my-moment@thyssenkrupp.com (Internal Communications Employee Communication Communications CO/COM-IC, thyssenkrupp SA) ze skutkiem na przyszłość. W danym razie odwołanie jest równoznaczne z odstąpieniem od uczestnictwa w konkursie.

Zdjęcia wzgl. zapisy wideo mojej osoby
Deklaracja zezwolenia/zgoda
(według § 22 niem. ustawy o prawie autorskim dot. dzieł sztuk pięknych i fotografii)

wobec

thyssenkrupp SA
na korzyść wszystkich przedsiębiorstw koncernu thyssenkrupp

Zgadzam się z tym, że wykonane/udostępnione przeze mnie w ramach uczestnictwa w akcjach przedsiębiorstw koncernu thyssenkrupp zdjęcia i/lub zapisy wideo w sposób merytorycznie, przestrzennie i czasowo nieograniczony (również po zakończeniu ewentualnego stosunku zatrudnienia z przedsiębiorstwem koncernu thyssenkrupp) w celach redakcyjnych lub reklamowych
• thyssenkrupp SA
• lub innych przedsiębiorstw koncernu thyssenkrupp

będą powielane, rozpowszechniane i publikowane w mediach drukowanych lub internetowych w koncernie lub poza nim (przez same przedsiębiorstwa koncernu thyssenkrupp, prasę lub usługodawców, którym to zlecono). Niniejsza zgoda obejmuje również digitalizację i zmiany przez przetwarzanie elektroniczne, retusz oraz wykorzystanie zdjęć do montażu.
W przypadku publikacji zdjęć mojej osoby z zasady rezygnuję z wymieniania mojego nazwiska. Jeżeli jednak moje nazwisko będzie wymienione w kontekście pewnych publikacji, zgadzam się na to.
Z wyżej opisanego wykorzystania zdjęć mojej osoby nie będę wysuwać roszczeń finansowych.